Tájékoztató az ebek összeírásáról

kép: KVT

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ( a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Ennek érdekében 2020. évben az ebösszeírást az alábbiak szerint kívánjuk megvalósítani:
2020. június 1.- 2020. július 31. – Önkéntes adatszolgáltatás

Az ebtartók, ebtulajdonosok a korábban megküldött adatlapot kitöltve postai úton, vagy személyesen eljuttatják a Közös Hivatal címére vagy elektronikusan a igazgatas@jaszszentlaszlo.hu e-mail címre

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatlap beszerezhető a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalában (Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) illetve letölthető www. jaszszentlaszlo.hu weboldalról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni !

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Közös Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:
– személyesen vagy postai úton: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
– elektronikusan az igazgatas@jaszszentlaszlo.hu e-mail címre.

A nyomtatvány mellé kérem, hogy csatolják az eboltási könyv fénymásolatát is.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!

Nagy András polgármester

További friss hírek