Szüneteltethetik a családi pótlék folyósítását

 

Újabb szigorítás követezik 2016. január 1-től a családi pótlékban, újabb törvény vonatkozik a családi pótlék megvonásra. 

2015 szeptember 1-jétől kell alkalmazni azt a szabályt, hogy ha a gyermek az adott évben igazolatlanul mulaszt húsz óvodai nevelési napot, akkor a családi pótlék folyósítását szünetelteti a hatóság. A szabály már érvényben van, a családi pótlék megvonására, vagyis a szankcionálásra 2016. január 1-től van lehetőség!

Kevesen tudják azt is, hogy 2015 szeptember elsejétől kötelező az óvoda minden 3 évet betöltött gyermek számára. Ha például ezt a szabályt megszegjük, akkor ugrott a családi pótlék.

Mi számít hiányzásnak és mi nem?

Ha a gyermekünk egy nap négy órát van az óvodában, akkor teljesítettnek vehető az a nap.

Mi az igazolt és az igazolatlan hiányzás?

Igazolt a távollét, ha a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvodában, hogy gyermekét nem viszi be, és erre engedélyt is kapott. Természetesen a gyermek betegségéről kapott orvosi igazolás is ebbe a kategóiába sorolható.

A szülő a házirend vezetői jóváhagyása előtt beleszólhat abba, milyen súlyos következményei lehetnek a mulasztásnak.

Mi a szankció öt, tíz, húsz nap igazolatlan hiányzás esetén?

Öt napnál több igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője értesíti a helyi gyermekjóléti szolgálatot. Tíz napos igazolatlan hiányzásnál az általános szabálysértési hatóságot kell értesítenie. Húsz nap igazolatlan hiányzás elérésekor pedig a helyileg illetékes gyámhatóságot értesíti. Ezzel párhuzamosan elveszítjük a családi pótlékot, szüneteltetik a folyósítását.

Vannak kivételek

A szülőnek joga kérvényezni azt, hogy a gyermeknek ne kelljen óvodába járnia, azonban ezzel a az óvodavezetőnek és a védőnőnek is egyet kell értenie. Nincsen rendeletileg meghatározott felmentési kritériumrendszer, minden esetben az adott helyzetben a gyerek fejlődését és szociális hátterét szem előtt tartva dönt az illetékes jegyző.

Mikor kell szüneteltetni a családi pótlék folyósítását?

Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell:

a) az ügyfél távolléte alatt, ha az ügyfél 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT-megállapodásban részes állam állampolgárával.

b) az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.

Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött személynek rendszeres jövedelme van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell szüneteltetni.

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek?

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt a folyósító szervnek 15 napon belül, írásban be kell jelenteni:

a) a gyermeknek az ügyfél háztartásából történő kikerülését,
b) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
c) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,
d) a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,
e) az ügyfél 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
f) az ügyfél egyedülállóságának megszűnését,
g) az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,
h) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
i) az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét,
j) az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást, továbbá – ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be – a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs természetes személyazonosító adatát

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!

 

online-kalkulator.hu

További friss hírek