Ilyen segélyeket ad az önkormányzat márciustól

 

A képviselők ma döntenek a témában. Az előterjesztés alapján megnézheti, hogy az önt érintő segély várhatóan milyen keretek között igényelhető.

 

Rendszeres települési támogatás

 1. Utazási támogatás a helyi menetrendszerinti közlekedéshez
 1. §
 • Kiskunmajsai lakó-és tartózkodási hellyel rendelkező 65 év alatti és a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet alapján kedvezményes bérletjegy megvásárlására egyébként jogosult szociálisan rászoruló személyek részére utazási támogatás nyújtható a helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig.
 • A helyi utazási támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, és a járási hivatal által megállapított aktív korúak ellátásában részesülő személy részére a támogatás külön jövedelemvizsgálat nélkül megállapítható.
 • Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek a támogatás iránti kérelemmel minden év
 • január 20. napjáig 8 hónapra szóló,
 • február 20. napjáig 7 hónapra szóló,
 • március 20. napjáig 6 hónapra szóló,
 • szeptember 20. napjáig 4 hónapra szóló támogatást igényelhetnek.
 • Az igénylést határidőig benyújtó jogosultak részére az utazási támogatás határozattal kerül megállapításra.

 

 1. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
 1. §

(1) Rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén   gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,

 1. a) aki a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt jogerős határozattal igazoltan nem részesül alanyi, vagy normatív jogcímen a járási hivatal által megállapítható közgyógyellátásban, illetve települési önkormányzattól méltányossági közgyógyellátásban,
 2. b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át,
 3. c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a kérelme benyújtását követően várhatóan legalább egy évig fennáll,
 4. d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja az 5.000.- Ft-ot.
 • A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert (egyéb készítményeket) gyógyászati segédeszközöket, és étrend kiegészítőket számításba, és figyelembe venni.
 • Ha a Jegyző a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerősen elutasította, és az ismételt kérelem a havi gyógyszerkeret emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos havi gyógyszerkeret emelkedésre vonatkozó nyilatkozatát.
 • A gyógyszertámogatás havi összege 4.500.- Ft, amennyiben a kérelmező gyógyszerköltsége meghaladja a családban az főre jutó havi jövedelem 20%-át a gyógyszertámogatás havi összege 6.000,-Ft.
 • A rendelet 4. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.
 • A rendelet 5. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó háziorvosi igazolás nyomtatványt.
 • A gyógyszertámogatást a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

 

3. Települési ápolási támogatás

9.§

(1) Képviselő-testület települési ápolási támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg családtagját ápolja, következő feltételek együttes megléte esetén:

 1. a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt jogerős határozattal igazoltan nem részesült alapösszegű, emelt összegű vagy kiemelt összegű jogcímen a Járási Hivatal által megállapítható ápolási díjban,
 2. az ápolt három hónapnál hosszabb időre ápolásra szorul, ágyban fekvő, önmagát ellátni nem tudja, etetni, mosdatni kell és állapota miatt felügyelet nélkül nem hagyható,
 3. családjában az egy főre jutó havi jövedelem – az ápolt jövedelemét nem számítva – nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át.
 4. a háztartásban, a kérelmezőn kívül nincs más személy, aki az ápolást el tudná látni,
 5. ápolt és ápoló között nincs tartási, öröklési szerződés,
 6. ápolt és ápoló életvitelszerűen egy háztartásban él.

(2) A megállapított települési ápolási támogatás esetén az ápoló köteles gondoskodni az ápolt:

a.) személyi higiéniájának megőrzéséről,

b.) étkeztetéséről,

c.) gyógyszerei kiváltásáról, azok adagolásáról,

d.) egészségügyi állapotának megfelelő ápolásáról.

(3) Települési ápolási támogatásra jogosultság egy évre állapítható meg, melynek összege 21.240,-Ft / hó. A (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesítése esetén a folyósítást meg kell szüntetni.

(4) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény családsegítői – az önkormányzat kérésére – esetenként ellenőrzi.

(5) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg települési ápolási támogatás.

(6) A rendelet …. melléklet tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

 

 1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás
 1. §
 • A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely kizárólag természetben adható. A Jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a közös költséghez a (2) – (14) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatást nyújt, kivéve érvényes lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
  1. ha a háztartásban egy személy lakik 35 m²,
  2. ha a háztartásban két személy lakik 45 m²,
  3. ha a háztartásban három személy lakik 55 m²,
  4. ha a háztartásban négy személy lakik 65 m²,
  5. ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után plusz 5-5 m², de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni
  1. a településen elismert lakásnagyság mértékét, amely megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékkel,
  2. a lakásfenntartás elismert havi költségét, amely a (2) bekezdés szerint elismert lakásnagyság és a (4) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata,
  3. a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét,
  4. a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét,
  5. a kérelmező által lakott lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség) tényleges alapterületét, amely a 120 m²-t nem haladhatja meg,
  6. a lakásfenntartás tényleges havi költségét, és
  7. a lakás nem érheti el az átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó lakás minőségét.
 • Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 500.- Ft.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás megállapításánál az alábbi lakásfenntartással kapcsolatos, számlákkal igazolt tényleges költségeket kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj, tüzelőanyag költség vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj, szemétszállítási díj, albérleti díj, lakbér, vezetékes gázzal el nem látott ingatlanok esetén a gázpalack költség, és a közös költség.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás részesíthető kérelemre az, aki
  1. lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik,
  2. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyszemélyes háztartásnál a 200 %-át.
 • A támogatás havi összege a (3) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. Amennyiben írásban igazoltan tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy él életvitelszerűen a háztartásban, a támogatás fentiek szerint számított havi összege 20 %-ra nő. A támogatás mértéke legalább 2.500.- Ft/hó, legfeljebb azonban 5.000,-Ft/hó állapítható meg. A támogatás összegét száz forintra kerekítve kell meghatározni.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatásra jogosultja lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti-, illetve albérleti szerződés) bemutatásával köteles igazolni.
 • Azon személy részére, akinél előrefizetős mérőkészülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.
 • Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók, pénzintézet számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat viseli.
 • A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kérelem nyomtatványt, a 3. melléklet a közös képviselő nyilatkozatát.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás természetben, a kérelmező nyilatkozata szerinti közműszolgáltatónak utalva – kivéve az önkormányzati bérlakásban élőket, esetükben a lakbér megfizetéséhez nyújtott támogatásként kell elszámolni –, kell nyújtani.
 • A jogosult halála vagy lakcímváltozása esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatásra megállapított jogosultságot a halál vagy a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
 • Átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó minőségű lakásnak minősül az a lakás, amelyben található ingóságok, híradástechnikai- számítástechnikai illetve háztartási eszközök együttes becsült értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum harmincszorosának összegét.
 1. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele
 1. §

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a kérelmen feltüntetett életvitelszerű lakhatás helyeként megjelölt címen a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó (2) bekezdésben megállapított feltételeket és kötelezettségeket teljesítse, továbbá a lakókörnyezet rendezett állapotát folyamatosan tartsa fenn.

(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az alábbi feltételek és kötelezettségek állnak fenn a kérelmezővel, vagy jogosulttal szemben:

 1. a) az udvar, kert rendben tartása: nem halmozhat fel növényi és állati eredetű hulladékot, háztartási szemetet, használaton kívüli tárgyakat, vasat, drótot és legalább a gyommentesítésről gondoskodni kell,
 2. b) állatot a jogszabályokban foglalt szabályok szerint tarthat,
 3. c) családi házas ingatlan esetén köteles az ingatlan előtti járdát és árkot tisztán tartani, a csapadékvíz elfolyását biztosítani, télen a hó eltakarítást elvégezni, a csúszásveszélyt megszüntetni, és
 4. d) a lakóhelyiségek tisztántartásáról és rendjéről gondoskodni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek és kötelezettségek teljesítését a benyújtott kérelem alapján a döntés meghozatala előtt, illetve fennálló jogosultság esetén amennyiben a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülése jut a döntéshozó tudomására, azokat környezettanulmány lefolytatásával ellenőrizni kell. A környezettanulmány lefolytatásának sikertelensége esetén még egyszer meg kell kísérelni az ingatlanba való bejutást írásbeli és időpont megjelölést tartalmazó értesítés küldésével. A kérelmezőt, vagy jogosultat a (2) bekezdésben meghatározottak teljesítésére legalább 5 napos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – írásban fel kell szólítani.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről, és fel kell hívni a jogosult figyelmét a nem teljesítés miatti jogkövetkezményekre.

 1. Idősek karácsonyi csomagja
 1. §
 • Karácsonyi csomag támogatásra jogosult a 62. életévét betöltött személy, valamint aki I. II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, vagy egészségi állapotának mértéke a 30%-ot nem haladja meg, illetve baleseti nyugellátásban részesül és saját jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át.
 • A támogatás iránti kérelmet írásban minden év október 1. napjától november 15. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező saját jövedelmét igazoló jövedelemigazolást.
 • A karácsonyi csomag támogatás természetben nyújtott évi egyszeri ellátás, melynek értéke a beérkezett kérelmek és a költségvetési rendeletben ezen célra elkülönített keretösszeg alapján kerül meghatározásra.
 1. Szemétszállítás díjához nyújtott kedvezmény
 1. §

(1) A szemétszállítás szolgáltatásának díjából  az alábbi kedvezmények biztosíthatóak az ingatlantulajdonos kérelme alapján:

(2) a 70 év feletti, egyedül élő ingatlantulajdonosok részére legfeljebb a 80 literes gyűjtőedény díjából 50 %-os kedvezményt biztosít, amennyiben a tulajdonos havi rendszeres jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg,

(3) a 75 év feletti, egyedül élő ingatlantulajdonosok részére legfeljebb a 80 literes gyűjtőedény díjából 100 %-os kedvezményt biztosít, amennyiben a tulajdonos havi rendszeres jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.

(4) Egy személy 1 ingatlan alapján részesülhet kedvezményben.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmek alapján biztosított kedvezmények a kérelem hivatalhoz történő beérkezését követő hónap első napjától 1 év időtartamra illeti meg a jogosultat.

(6) A Szolgáltató részére az önkormányzat  a  (2), (3) bekezdésben biztosított közszolgáltatási díjkedvezményeket – számla ellenében – megfizeti.

 

Rendkívüli települési támogatás

 1. §
 • Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy, család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
 • A támogatás összegét a kérelmező életkörülményeinek figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson. Az rendkívüli települési támogatás összege – egyedül élő kérelmezőnként, illetve családonként – egy naptári évben legfeljebb 28.500,- Ft lehet.
 • A rendkívüli települési támogatás a Bizottság által meghatározott időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra szólóan és havi rendszerességgel is állapítható meg.
 • A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
 • A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként az alábbi támogatási formákban biztosítható:
  • erre irányuló kérelem esetén vagy
  • az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli települési támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
 • A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen a Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl:
  • tartós betegség,
  • tartós táppénzes állomány,
  • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatásra nem jogosult, de a költségeinek megfizetésére nem képes,
  • gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra nem jogosult, de gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadását jövedelmi helyzete miatt viselni nem képes,
  • aki gyermekkel kapcsolatos rendkívüli élethelyzet – akut betegséghez, létfenntartáshoz, oktatási-nevelési intézményi tevékenységhez, és gyógyászati segédeszköz megszerzéséhez, orvosi/szakértői vizsgálaton történő részvételhez kapcsolódó kiadások – miatt segítségre szorul.

(6) Rendkívüli méltányosságot figyelembe véve, önhibáján kívül személyi vagy vagyoni katasztrófa helyzetbe (vis maior) került személy esetén az Esélyegyenlőségi és  Szociális Bizottság kivételes méltányosságból az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének maximum tizenötszörös összegéig állapíthat meg egyszeri vissza nem térítendő támogatást, a kérelmező illetve családjának jövedelemvizsgálata nélkül. A támogatás megállapításához a szakbizottság beszerzi a Polgármesteri Hivatal vis maior helyzet szerint illetékes csoportjának szakmai véleményét, amennyiben szükséges a szakorvos igazolását.

A segély összegét úgy kell meghatározni, hogy az hathatós segítséget nyújtson.

 • Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult a haláleset időpontjában kiskunmajsai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó vagy a temetésről gondoskodó más személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.
 • A temetési költségek finanszírozása érdekében benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a.) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot,

 1. a temetési számlák eredeti példányát,
 2. amennyiben a haláleset nem Kiskunmajsán történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

(10) A temetési költségek finanszírozására szolgáló rendkívüli települési támogatás mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, amennyiben a jogosult családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegét.

Amennyiben a jogosult családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegének mértékét, a temetési segély mértékét, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-ában kell megállapítani.

(11) Nem állapítható meg temetési költség finanszírozására rendkívüli települési támogatás annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése, illetve köztemetés esetén.

 • A temetési költségek finanszírozására szolgáló rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül kell előterjeszteni.

(13) A temetési költségek finanszírozására szolgáló rendkívüli települési támogatás felhasználását a felhasználási célt igazoló számlával, irattal igazolni kell a kifizetést követő 15 napon belül.

 

Köztemetés

 1. §

 

 • Kérelemre mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, környezettanulmány készítését követően az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
 • Kérelemre a köztemetés költségének megfizetése alól, környezettanulmány készítését követően legfeljebb a költségek 30%-ának mértékéig mentesíthető, az eltemettetésre köteles személy, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, a fennmaradó 70% tekintetében részletfizetés engedélyezhető.
 • Kérelemre, környezettanulmány készítését követően, a köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
További friss hírek