ÉLŐ! Nézze velünk a majsai testületi ülést!

 

A kiskunmajsai képviselő-testület havi rendes ülését tartja. 

Napirend:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évre várható összegei

3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5. Új mini bölcsőde pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó személyi ügyekben meghozandó döntés

6. IPA pályázat kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez és a PRAG eljárás lefolytatásához szükséges fedezet megelőlegezése

7. Az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u.9. szám alatti, 4099/3 hrsz. ingatlan önkormányzati épület fejlesztése tárgyban benyújtandó adatlappal kapcsolatos döntések

8. 2018. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások – elszámolása. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére kártérítés fizetése

10. Civil szervezetek 2019. évi támogatása

11. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

12. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása

13. Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Intézményi Tanácsába tag delegálásának visszavonása

14. A központi buszmegálló üzemeltetéséről szóló 62/2016.(III.31.) határozat visszavonása

15. A kiserdőben lévő fák tervszerű ritkításáról szóló 248/2015.(IX.24.) határozat visszavonása

16. A GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó termőföld végleges más célú hasznosítása a 0206/22 hrsz-ú területen tárgyú 292/2016.(XI.11.) határozat visszavonása

17. A csapadékvíz elvezető projekt kapcsán kikerülő föld felhasználásáról

18. Farkas Gábor területvásárlási kérelme az ipari parkban (0296/68 hrsz)

19. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelmére a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti 1566 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 228/2018.(XII.20.) határozat módosítása

20. Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század Bács-Kiskun Megyei Egység helyiség bérleti kérelme

21. Kolompár Katalin szociális lakásbérleti kérelme

22. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységéről

23. Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

24. Grape-Vine Kft. kérelme szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére

25. Képviselői indítvány a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére játék és óvodai fejlesztéshez szükséges eszközök, szakmai anyagok vásárlásának támogatására

26. A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett, tanya, legelő területek szántó művelés ágú területre módosításáról szóló 88/2017.(III.30.) határozat módosítása

27. 2019. évi média keret kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa összegeinek felhasználása

28. Egyebek

További friss hírek