ÉLŐ! Nézze nálunk a majsai testületi ülést!

A napirendi pontokat a videoablak alatt találja.


Az előzetes tájékoztatás szerint a napirendi pontok a következők:

1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzatai lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról szóló 8/2016. (
VI.05.) rendelet módosításáról
5. Településrendezési eszközök módosítása
6. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó művelés ág
változás a 0206/22. hrsz-ú területen
7. IPA pályázathoz kapcsolódó művelési ágból történő kivonás a 0299/6. hrsz-ú területen
8. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői
pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
9. GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység
ellátására kötött szerződésének módosítása
10. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak, és az állandó
könyvvizsgálójának megválasztásáról
11. Polgármesteri Hivatal részére Mezőőri járulék nyilvántartó program vásárlása
12. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
13. A Kézműves Egyesület Kiskunmajsa támogatás iránti kérelme
14. MAJSA VIN Szociális Szövetkezet kérelme
15. Kiskunmajsa, Szegfű utcai gázvezetés
16. Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti épület bérleti szerződésének módosítása
17. Petőfi tér 1. III/7. számú lakás bérbeadása
18. Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
19. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
20. A műfüves futballpálya megvalósításához szükséges fakivágás során kitermelt famennyiség kivizsgálása
Faludi Tamás képviselő indítványa alapján
21. A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
23. Országos kitüntetés díjára történő felterjesztés (zárt ülés)
24. Egyebek

További friss hírek