A majsai templomgomb titka

templomCsaknem száz éve egyedülálló várostörténeti dokumentumot rejtettek a templomkereszt alá. Olvasson bele!

Ami az előzményeket illeti: 1928­ban javításra szorult a templomtorony bádogozása. Mint Csík Antal helytörténész a Kalap című egyházi lap most megjelenő számában írja, ezt a nagy munkát Tóth Ferenc, a város megbecsült bádogosmestere kapta: rézlemezzel kellett újra burkolnia a tornyát gömböstül (hivatalosan a kereszt alatti gömböt templomgombnak hívják).

Régi szokásként ebbe a gömbbe (gombba) Majsa 1928-as állapotát bemutató iratot helyeztek, egy újság és némi aprópénz társaságában. A várostörténeti iratból a teljesség igénye nélkül idézünk az alábbiakban (a teljes szöveg a Kalap-ban olvasható).

165 esküvő évente

„A község területe ezidőszerint 39.939 kat. hold 1115 n.­öl 21833 négyzetkilométer, beleértve Pálos, Kömpöc, Kígyós, és Majsajakabszállás területeit is. Lélekszáma 4714 férfi, 5313 nő, 3438 leány, 3735 fiú gyermek. Épületeinek száma 3533, a tanyákkal együtt. Szegényház 1, vendéglője 13, ártézi kútja 4 van. A község négy kerületre van felosztva.”

„A lakosság 98 %­a róm. katholikus, 2 %­a református és izraelita. Anyanyelve szerint magyar valamennyi. Házasságkötések száma volt 1927. évben 165, élve születettek száma 586, elhaltak száma 361, csecsemő halálozás száma 168. Református egyházközség van 1, izraelita hitközség 1, baptisták, nazarénusok hitközsége 1, községi iskolaszék 1.”

0

Adóból nem volt hiány

Volt számos közoktatási és közművelődési intézmény is a településen a katolikus fiú- és leányiskoláktól kezdve az iparos iskolán keresztül az ifjúsági leányegyesületig (a teljesség igénye nélkül). Működött Levente Egyesület is 24 oktatóval, 1686 leventével és 26 tagból álló zenekari taggal.

Adókból már akkor sem volt hiány, a majsaiaknak a következő állami adókat kellett fizetniük: főldadó, házadó, jövedelem­, vagyonadó, rokkant ellátási adó; a községi adók pedig ezek voltak: községi pótadó, általános kereseti adó, községi közmunka váltság. Általános forgalmi adók. Fényűzési adók. Községi betegápolási pótadó. Róm. kath. Iskola adó.

Majsán működött 2 gőzmalom és 4 szélmalom, és 2 szeszgyár, ezen kívül voltak részvénytársaságok, szövetkezetek, takarékpénztár. Azt i fontosnak tartották megjegyezni, hogy „a községben 35 db. Rádió vevőkészülék van használatban”.

Tisztelet Rothermere lordnak

A dokumentumot így zárják:

„Ezen emlékiratot, mely hű képet adja a jelenlegi állapotnak azért helyeztük el a templomtorony legmagasabb pontján, hogy ne adj Isten tűzeset alkalmával leghamarább pusztuljon el, hanem, hogy jelképezze községünk minden becsületes polgárának az egekbe szárnyaló azon imáját… szűnjék meg csonkaságunk és segítsen meg minket az építő munkánkban, Hazánk önzetlen jó barátját Rothermere lordot (a Trianon utáni magyar revizionista törekvések támogatója – a szerk.) pedig szinte meghálálhatatlan segítő munkájában…

Kelt Kiskunmajsán az Úrnak 1928. esztendejében április hó 28. napján.”

majsainfo

MajsaInfo

 

További friss hírek